Eder ekspansjonssystemer for varme og kjølesystemer – teori

Eder tilbyr en komplett løsning til trykkholding, ekspansjon, utlufting og avgassing til varme og kjølesystemer

Med Eder sine systemer kan vi levere et viktig bidrag til et effektivt og driftssikkert varme og kjølesystem med svært lave driftskostnader

 • Trykkholding – stabilt trykk
 • Ekspansjon – ved temperaturvariasjon
 • Utlufting og avgassing
 • Automatisk vannpåfylling
 • Økt effektivitet
Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste

Beskrivelse

Luft / gasser skaper betydelige problemer i vannbårne varme og kjølesystemer:

 • Virkningstap i anlegget – redusert effektivitet
 • Redusert driftstid
 • Økte energikostnader
 • Støyproblematikk
 • Korrosjonsdannelse / Kavitasjon
 • Oppbygging av slam  i anlegget
 • Forstyrrelser i sirkulasjonen
 • Økte vedlikehold or reparasjonskostnader

Med Eder ekspansjonssystem, kan vi tilby en komplett løsning for alle disse problemene!

Med Eder pumpestyrt ekspansjonssystem kan vi levere et viktig bidrag til et effektivt og driftssikkert varme og kjølesystem med svært lave driftskostnader

 • Trykkholding – stabilt trykk
 • Ekspansjon – ved temperaturvariasjon
 • Utlufting og avgassing
 • Automatisk vannpåfylling
 • Slamutskilling
 • Økt effektivitet

 

GRUNNLEGGENDE TEORI

Gasser i varme- og kjøleanlegg Luft / gasser i vannbårne anlegg er direkte årsak til en rekke problemer som:
Støy, korrosjon og slamdannelse, problemer med sirkulasjonen, med deler av anlegget ute av drift som en konsekvens, trykkvariasjon som igjen påvirker sirkulasjonen. Alle disse problemene fører til slutt til økte drifts og vedlikeholdskostnader, redusert levetid på komponenter, og ikke minst med misfornøyde brukere i bygget.

Hva skaper luft/gasser i et vannbårent anlegg?

Trykk- og temperaturvariasjon
Vann satt under trykk, har større evne til å holde på gasser enn vann som ikke er under trykk, og når vannet sirkulerer gjennom et varme- eller kjøleanlegg, vil det ha forskjellig trykk ettersom hvor i anlegget det befinner seg.For eksempel så vil vannet i et varmeanlegg som er på det laveste punktet, gjerne i et teknisk rom plassert i kjelleren, være utsatt for høyere trykk enn det vannet som er lengst unna (for eksempel øverste radiator i 10 etasje). Dette trykket refererer vi til som det statiske trykket i anlegget, og er en funksjon av høyden mellom det punktet trykket blir målt på, og det høyeste punktet på anlegget. For eksempel så vil et anlegg som er 30 meter høyt, ha et statisk trykk på 30 MVS (meter vannsøyle) eller 3 bar, i den nederste delen av anlegget.Når vannet så blir pumpet rundt i anlegget for å avgi energi, vil det frigjøre gasser når det kommer høyere opp i systemet og er under lavere trykk enn tidligere, når det var på bunnen. Vi får dermed frigjort luft/gasser i systemet, og dette refereres til som Hensy’s lov, og skjer selv om det ikke er endring i temperaturen.Se en flott video som illustrerer Henry’s lov på en enkel måte her. (engelsk)

Vannmolekylene utvider seg ved temperaturøkning (temperaturvariasjon)
Når vannet i et varmeanlegg i tillegg blir varmet opp, vil vannmolekylene begynne å bevege seg, og volumet utvider seg og blir større. Dermed øker også trykket og vannets evne til å ta til seg oksygen og andre gasser blir større. I et tradisjonelt varmeanlegg reguleres gjerne turvannstemperaturen i forhold til utetemperaturen og vi sier at anlegget er utekompensert. Dvs. at når det er -20 °C ute så er tur-temperaturen på anlegget eksempelvis 80 °C (typisk radiatoranlegg), og når utetemperaturen er +10° så er kanskje turvannstemperaturen 50 °C.Denne temperaturvariasjonen gjennom sesongen, gjør at vannet utvider seg og trekker seg sammen kontinuerlig, og siden vannet ikke kan komprimeres, må det “ha et sted å gå”, når trykket øker.
Dette prinsippet kalles termisk ekspansjon.
Se en video som viser dette på en enkel måte her (engelsk)

Inntrenging av luft
gjennom pakninger, luftepotter, gjengeskjøter med hamp, membraner. For eksempel er ikke membranen i et standard ekspansjonskar diffusnonstett, og trykkvariasjonen gjennom sesongen fører til at gasser fra trykksiden av tanken etter hvert går gjennom membranen og går inn i vannet.

Hva skjer når det samler seg oksygen og andre gasser i anlegget?

En typisk beskrivelse av hendelsesforløp i et problemanlegg.
Som vi har sett tidligere, så frigjøres gassene når vannet er kommet til et område i systemet der trykket er lavere. Dette skjer gjerne i toppen av anlegget, og når det har samlet seg tilstrekkelig med gasser, vil dette føre til at vannet blir hindret i å sirkulere og vi får et sirkulasjonsproblem. Når dette blir oppdaget (gjerne etter klage fra beboer/bruker), så vil den teknisk ansvarlige gå i teknisk rom for å se på problemet. Der vil han/henne oppdage at trykket i anlegget har falt, men kan ikke se at det har vært noen lekkasje. Og for å løse sirkulasjonsproblemet vil han da fylle på mer vann slik at trykket igjen øker (det som vanligvis skjer), og gassene igjen går inn i vannet og sirkulasjonen starter.Dette gjentas gjerne gjennom sesongen, og vi får stadig nytt oksygenholdig vann som fylles på anlegget. Det som er problemet er at han/henne ikke har kontrollert ekspansjonstanken om denne fungerer som den skal, og til slutt er ekspansjonstanken full, og kan ikke ta imot mer vann. Når ekspansjonstanken ikke kan ta imot mer vann, må vannet gå et annet sted, og vannet forsvinner da ut alternativ nr. 2 som er sikkerhetsventilen på anlegget. Når denne da for “sikkerhets” skyld er ledet direkte til sluk, vil man ikke oppdage at vannet blir borte fra systemet, og når temperaturen igjen synker i anlegget (høyere utetemperatur), synker også trykket, og problemet gjentar seg.Når trykket i anlegget synker og man har et mangelfullt ekspansjonssystem (som egentlig burde kalles trykkholdesystem), vil dette føre til at det dras inn luft fra ventiler, hampeskjøter, defekte luftepotter osv. I tillegg vil det danne seg undertrykk på sugesiden av sirkulasjonspumpen og andre innsnevringer i systemet, og vi får et problem som kalles kavitasjon, og redusert levetid på pumpen og andre komponenter som en konsekvens.
Se video om kavitasjon her (engelsk)

 

Løsningen!
Ved å installere Eder pumpesystem, vil man unngå alle disse problemene, og man er sikret rask, effektiv og permanent trykkholding, utlufting og vannpåfylling av systemet. Eder automatiske trykkholde-systemer leveres i volumstørrelse fra 45 L og helt opp til 10 000 L. Det blir kun benyttet høykvalitetsskomponenter, som Grundfos pumper, Samson overtrykksventil, egenproduserte kretskort og regulering.
Man er derfor garantert et anlegg med lang levetid med effektiv og økonomisk drift!

Eder systemene kommer ferdig elektrisk og hydraulisk montert og innstilt i henhold anleggets beskrivelse, volum, høyde, temperaturprofil etc. (opp til 500 L)

Innmontering i systemet
Nedenfor er illustrert hvordan Eder sine systemer fungerer

PRODUKTBESKRIVELSE

Eder systemene kommer ferdig elektrisk og hydraulisk montert og innstilt i henhold anleggets beskrivelse, volum, høyde, temperaturprofil etc. (opp til 500 L)